Slide

12 กันยายน 2565

การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

วันที่ 12 กันยายน 2565 นายเสรี ขามประไพ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงเรียนวัดสันตยาราม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมทั้งสิ้น 367 คน จากสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 35 โรงเรียน เข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ 4 กิจกรรม ประกอบด้วย  1) การวาดภาพ 2) การเขียนเรียงความภาษาไทย 3) การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ และ 4) โครงงาน/งานประดิษฐ์  ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการฯ ในระดับประเทศต่อไป  

ภาพจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก