Slide

15 กันยายน 2565

การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 นายจำรัส นาแฉล้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โอกาสนี้นายไพบูลย์ ศิริแสงตระกูล รองผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งสิ้น 275 คน จากสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 55 โรงเรียน  เข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ 4 กิจกรรม ประกอบด้วย  1) การวาดภาพ 2) การเขียนเรียงความภาษาไทย 3) การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ และ 4) โครงงาน/งานประดิษฐ์  ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการฯ ในระดับประเทศต่อไป

ภาพจาก : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1