Slide

4 ตุลาคม 2565

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมฉลองครบ 100 ปีชาตกาล ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในการประชุมหารือเรื่อง การเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมฉลองครบ 100 ปีชาตกาล ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ร่วมกับผู้แทนจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กรมหม่อนไหม และกรมส่งเสริมการเกษตร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

สำหรับการจัดกิจกรรมฉลองครบ 100 ปีชาตกาล ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ  1) การจัดตั้งกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จำนวน 2 กลุ่ม  รวมทั้งกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และกลุ่มทอผ้าไหม  2) การพัฒนาโรงเรียน ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนและลานกีฬา รวมทั้งปรับปรุงห้องพยาบาล 3) โครงการรณรงค์การอ่านออกเขียนได้ โดยจัดกิจกรรมการประกวดคัดลายมือ การวาดภาพ การเขียนเรียงความและการกล่าวสุนทรพจน์ ของนักเรียนในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21  4) การจัดทำห้องเกียรติยศ ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ และ 5) การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน เรื่อง การทอผ้าไหม โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึง เชิดชูเกียรติ และเผยแพร่คุณงามความดีของท่านผู้หญิงสุประภาดา ซึ่งจะมีชาตกาลครบ 100 ปี ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566