Slide

5-7 ตุลาคม 2565

การอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ให้แก่ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการอบรมให้ความรู้งานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร แก่ผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2565 โดยมีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องความเป็นมาของโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร แผน กพด. การวัดและประเมินผลโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และการศึกษาดูงานในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 การอบรมให้ความรู้ความเป็นมาของโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
แผน กพด. ฉบับที่ 5 และการวัดและประเมินผลโครงการ
บรรยายโดย พ.อ.หญิง รศ.นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 การศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริฯ
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 การศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริฯ
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 การศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริฯ
ณ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่