Slide

13 ตุลาคม 2565

อุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565 อุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กำจัดผักตบชวา พร้อมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามของพื้นที่ภายในบริเวณโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา