Slide

14 ตุลาคม 2565

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถุงยังชีพ แก่นักเรียนและผู้ปกครองในสถานศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยนักเรียน และผู้ปกครอง ในสถานศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถุงยังชีพ จำนวน 304 ชุด ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ได้ทำพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน แก่นักเรียนและผู้ปกครองในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ โรงเรียนวัดบางเดื่อและโรงเรียนวัดโคก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  และโรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 รายละเอียดดังนี้

จังหวัดปทุมธานี
ณ โรงเรียนวัดบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายวิเชียร วาพัดไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และพลตรีสมพงษ์ ธรรมสุธีร์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเดื่อ ได้มอบถุงยังชีพพระราชทาน รวมจำนวน 235 ชุด แก่นักเรียนและผู้ปกครองของโรงเรียนวัดบางเดื่อ จำนวน 190 ชุด และโรงเรียนวัดโคก จำนวน 45 ชุด

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายไพบูลย์ ศิริแสงตระกูล รองผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และนายนพคุณ ลัคนาวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ได้มอบถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 69 ชุด แก่นักเรียนและผู้ปกครองของโรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยถุงยังชีพพระราชทาน ประกอบด้วย เครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของใช้จำเป็น รวมทั้งอุปกรณ์การเรียน ทั้งนี้นักเรียนและผู้ปกครองต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาพระราชทานถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้

พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน แก่นักเรียนและผู้ปกครองของโรงเรียนวัดบางเดื่อ และโรงเรียนวัดโคก
ณ โรงเรียนวัดบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ภาพน้ำท่วมภายในบริเวณโรงเรียนวัดบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน แก่นักเรียนและผู้ปกครองของโรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพน้ำท่วมภายในบริเวณโรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา