Slide

17 ตุลาคม 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย รุ่นที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย รุ่นที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันจัดการอบรมครั้งนี้ขึ้น ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2565 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 200 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รวมทั้งนายตำรวจนิเทศก์ ในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานภาษาไทยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระความรู้ภาษาไทยเชิงลึก และนำไปจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้อย่างเหมาะสมกับบริบทในชั้นเรียนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป