Slide

21 ตุลาคม 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย รุ่นที่ 2 ภาคกลาง

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย รุ่นที่ 2 ภาคกลาง ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันจัดการอบรมครั้งนี้ขึ้น ระหว่างวันที่ 20-23 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 168 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รวมทั้งนายตำรวจนิเทศก์ ในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานภาษาไทยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระความรู้ภาษาไทยเชิงลึก และนำไปจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้อย่างเหมาะสมกับบริบทในชั้นเรียนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป