Slide

25 ตุลาคม 2565

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไปรษณีย์ไทย (บ้านห้วยหมากหล่ำ) อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 12.50 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไปรษณีย์ไทย (บ้านห้วยหมากหล่ำ) อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเดิมชื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยหมากหล่ำ เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปี 2561 ในระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 63 คน โดยในครั้งนี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนครั้งที่ 1 และทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นครั้งที่ 1,089

โอกาสนี้ทรงเปิดแพรคลุมป้ายอาคารเรียนพระราชทาน ซึ่งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ทูลเกล้าฯ ถวายงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบต่างๆ จากนั้นพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 แก่ผู้สนับสนุนงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน 11 ราย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เฝ้าฯ ถวายรายงานผลการเรียน

ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมฝึกวิชาชีพนักเรียน ได้แก่ การทำพวงกุญแจจากเศษผ้า ทอดพระเนตรนิทรรศการ โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุขและทรงลงพระนามาภิไธยบนตราไปรษณียากรที่ระลึก 65 พรรษา จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของนักเรียน ได้แก่ การทำไข่เค็ม ผลิตภัณฑ์ชุมชน ปลาส้มสุขหล่ำ และทรงติดตามงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งฝึกให้นักเรียนปลูกพืชผัก ไม้ผล ถั่วลิสง รวมทั้งเลี้ยงสัตว์ อาทิ ไก่พันธุ์ไข่ เลี้ยงปลา ผลผลิตที่ได้นำมาประกอบอาหารให้แก่นักเรียนและส่งจำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียน อีกทั้งโรงเรียนยังเป็นศูนย์บริการความรู้ด้านการเกษตรให้แก่คนในชุมชน เพื่อนำไปต่อยอดประกอบอาชีพ

โอกาสนี้พระราชทานใบประกาศเกียรติคุณ แก่กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการตามพระราชดำริ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่นระดับประเทศ ปี 2565 จำนวน 5 กลุ่ม จากจังหวัดสกลนคร ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี นครราชสีมา และจังหวัดระนอง พร้อมกันนี้กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จำนวน 5 กลุ่ม เฝ้าฯ ถวายรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรม โดยกลุ่มดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตร ด้านหัตถกรรม และด้านการจัดทำบัญชี ทั้งนี้กลุ่มสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน พึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น