Slide

17-21 ตุลาคม 2565

การอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานกระจูด แก่กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 17-21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 คสธ. จัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานกระจูด ให้แก่กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 26 คน ในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกของกลุ่มมีความรู้และทักษะในการสานกระจูด และสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ได้สวยงาม โดยสมาชิกได้ฝึกการสานกระจูดขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋า และสามารถปักตกแต่งลวดลายบนกระเป๋าให้มีความประณีตสวยงามได้

สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านศาลาใหม่
โทร. 0869591764