Slide

11 พฤศจิกายน 2565

การประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 พ.อ.หญิง รศ.นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 “42 ปี พระบารมีแผ่ไพศาล เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเป็นสุข” โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริ 7 สังกัด ได้แก่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม คสธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เพื่อเสนอแผนและรูปแบบในการจัดงาน รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

สำหรับงานประชุมวิชาการฯ ในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน โดยมีกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ อาทิ คลินิกวิชาการ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย การอ่านออกเขียนได้ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning การนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน รวมทั้งนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการของหน่วยงานสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริและหน่วยงานสนับสนุนงานโครงการตามพระราชดำริ เป็นต้น โดยในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการฯ และทรงบรรยายพิเศษ พร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการภายในงานด้วย