Slide

14 พฤศจิกายน 2565

การประชุมคัดเลือกสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น ด้านกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ โภชนาการ และสุขภาพอนามัย ในงานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 พ.อ.หญิง รศ.นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานการประชุมคัดเลือกสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น ด้านกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ โภชนาการ และสุขภาพอนามัย ในงานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565  โดยมีคณะกรรมการจากกรมอนามัย กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม คสธ. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ เป็นสถานศึกษาดีเด่น ด้านกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ โภชนาการ และสุขภาพอนามัย เข้ารับรางวัลพระราชทาน ในงานประชุมวิชาการฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี สำหรับกิจกรรมการประกวดสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น มีการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีกิจกรรมดีเด่น 3 ด้าน ได้แก่  ด้านกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ โภชนาการ และสุขภาพอนามัย ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และด้านกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน