Slide

15-16 พฤศจิกายน 2565

การแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

วันที่ 15-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 243 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 165 คน รวมทั้งสิ้น 408 คน เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และสามารถนำไปวางแผนการศึกษาต่อให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักเรียน โดยเจ้าหน้าที่งานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ได้มาให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อในเรื่องต่างๆ อาทิ ระเบียบปฏิบัติของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ด้านการศึกษาต่อ ทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น แนวทางการประกอบอาชีพ การสำรวจตนเองทางด้านความสนใจ ความถนัด ความชอบ ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักเรียน การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาโดยระบบ TCAS เป็นต้น