Slide

21 พฤศจิกายน 2565

การศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 23-24 ปี 2021-2022

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มอบเกียรติบัตรและกล่าวแสดงความยินดี แก่บุคลกรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่เข้าร่วมการศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 23 (ปี 2021) และรุ่นที่ 24 (ปี 2022) ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พร้อมกันนี้รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกล่าวต้อนรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม และพันเอกหญิง รองศาสตราจารย์นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แนะนำการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าร่วมการศึกษาดูงาน จำนวน 47 คน ประกอบด้วย รุ่นที่ 23 (ปี 2021) จำนวน 18 คน และ รุ่นที่ 24 (ปี 2022) จำนวน 29 คน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้านการตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค การดูแลผู้ป่วย การดูแลสุขภาพ การใช้ยา การบริหารงานสาธารณสุขและงานโภชนาการ แก่บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งเพื่อทบทวนและต่อยอดงานวิจัย อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรของทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

โอกาสนี้บุคลากรทางการแพทย์ทั้งสองรุ่น ได้นำเสนอผลงานวิจัยและความก้าวหน้าของโครงการวิจัยเพื่อพัฒนางาน หลังจากนั้นจะมีการศึกษาดูงานในหลักสูตรเฉพาะทาง 11 หลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ หลักสูตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, หลักสูตรกุมารเวชศาสตร์, หลักสูตรโรคเมืองร้อน, หลักสูตรพยาธิวิทยากายวิภาค, หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์, หลักสูตรการพยาบาลเด็ก, หลักสูตรเภสัชศาสตร์, หลักสูตรกายภาพบำบัด, หลักสูตรการบริหารงานโรงพยาบาล, หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรโภชนาการ รวมทั้งไปศึกษาดูงานระบบบริการสุขภาพ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ ณ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลน้ำพอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำวง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาม จังหวัดขอนแก่น 

สำหรับการศึกษาดูงานครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการฝึกอบรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 จัดฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ ของรุ่นที่ 23 ไปเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2564 และรุ่นที่ 24 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2565 และระยะที่ 2 เป็นการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทย หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ดีขึ้น และปัจจุบันมีการยกเลิกประกาศการระงับการเดินทางเข้าออก ทำให้สามารถเดินทางระหว่างกันได้ ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนางานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดการศึกษาดูงานครั้งนี้ขึ้น