Slide

16-18 พฤศจิกายน 2565

การตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 16-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คสธ. ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา จำนวน 63 คน รวม 8 สถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ความประพฤติ การใช้จ่ายเงินพระราชทาน รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่นักเรียน ดังนี้

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี จำนวน 1 คน และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 31 คน

โรงเรียนเทพมงคลรังษี

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จำนวน 9 คน โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา จำนวน 6 คน โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณีเขต จำนวน 5 คน และโรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี จำนวน 2 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จำนวน 6 คน และโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา จำนวน 3 คน

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา