Slide

21 พฤศจิกายน 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำเกษตรผสมผสานเพื่อผลิตอาหารบริโภคตลอดปีสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านตุงลอย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำเกษตรผสมผสานเพื่อผลิตอาหารบริโภคตลอดปีสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านตุงลอย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 39 คน โดยมีการฝึกอบรมในเรื่องการควบคุมศัตรูพืชแบบผสมผสานโดยไม่ใช้สารเคมี การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การเลี้ยงไก่ไข่แบบกึ่งปล่อย การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก และการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ในครัวเรือน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในเรื่องดังกล่าวและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนในโรงเรียนต่อไป