Slide

21-26 พฤศจิกายน 2565

การตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ พื้นที่จังหวัดเลย อุดรธานี ขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 21-26 พฤศจิกายน 2565 สสท. ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา จำนวน 81 คน รวม 22 สถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดเลย อุดรธานี ขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ความประพฤติ การใช้จ่ายเงินพระราชทาน รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่นักเรียน ดังนี้

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2565 ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ในพื้นที่จังหวัดเลย ณ โรงเรียนนาแห้ววิทยา จำนวน 2 คน โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา จำนวน 4 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 5 คน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จำนวน 1 คน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยา) จำนวน 2 คน โรงเรียนผาสามยอดวิทยา จำนวน 1 คน โรงเรียนนาด้วงวิทยา จำนวน 4 คน และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จำนวน 2 คน

โรงเรียนนาแห้ววิทยา

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยา)

โรงเรียนผาสามยอดวิทยา

โรงเรียนนาด้วงวิทยา

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565 ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ในพื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดอุดรธานี   ณ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา จังหวัดเลย จำนวน 14 คน , ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ณ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) จำนวน 2 คน โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม จำนวน 8 คน โรงเรียนยูงทองพิทยาคม จำนวน 7 คน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี จำนวน 1 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำนวน 6 คน โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จำนวน 1 คน โรงเรียนอุดรพัฒนาการ จำนวน 1 คน และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี จำนวน 3 คน

โรงเรียนเชียงกลมวิทยา

โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์)

โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม

โรงเรียนยูงทองพิทยาคม

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ และโรงเรียนอุดรพัฒนาการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2565 ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 8 คน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น จำนวน 1 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 6 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 1 คน และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จำนวน 1 คน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา