Slide

30 พฤศจิกายน 2565

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวเปลือก ข้าวสาร (ข้าวใหม่) และพิธีสืบชะตาข้าว เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครบ 23 ปี

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวเปลือก ข้าวสาร (ข้าวใหม่) และพิธีสืบชะตาข้าว เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครบ 23 ปี โดยมีนายธนวัฒน์ รุ่งเรืองศรี นายอำเภอบ่อเกลือ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ให้ประชาชนสามารถผลิตอาหารได้เพียงพอต่อการบริโภค นำผลผลิตจำหน่ายเป็นรายได้เสริมในครัวเรือน พร้อมกับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมา

ตลอดระยะเวลา 23 ปี ที่ผ่านมา การดำเนินงานของศูนย์ภูฟ้าพัฒนามีความก้าวหน้ามาโดยลำดับ นอกจากการพลิกฟื้นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้ง ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวยังมีอาหารบริโภค มีรายได้เสริม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 410 คน ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ คณะครูและนักเรียน ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง และเจ้าหน้าที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ โดยได้จัดกิจกรรม ดังนี้

1) กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวเปลือก ข้าวสาร (ข้าวใหม่) พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

2) พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบชะตาข้าว เกษตรกรมีความเชื่อว่าการนำข้าว ที่คัดพันธุ์ไว้เพาะปลูกในฤดูต่อไป ร่วมพิธีสืบชะตาจะทำให้ได้ผลผลิตดี เพียงพอต่อการบริโภค

3) พิธีเทิดพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

4) เกษตรกรในโครงการฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยร่วมกันนำผลผลิต จากแปลงของตนเอง มาประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงผู้มาร่วมกิจกรรม