Slide

12 ธันวาคม 2565

การประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 “42 ปี พระบารมีแผ่ไพศาล เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเป็นสุข”

การประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งการจัดประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้นับเป็นครั้ง 8 โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับหน่วยงานสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริทั้ง 7 หน่วยงาน และโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการจัดงาน ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาและการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ แก่สาธารณชน รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อพัฒนาแนวคิดและร่วมกันดำเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย

โดยในวันที่ 12 ธันวาคม 2565 มีบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริ 7 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมของการประชุมในวันแรก ซึ่งมีกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ คลินิกวิชาการภาษาไทย คลินิกวิชาการการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Learning Design) และคลินิกวิชาการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenal based learning) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งยังมีการนำเสนอผลงานวิชาการแนวปฏิบัติที่ดีทั้ง 6 ด้าน ของครูผู้มีผลงานแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานสถานศึกษาทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “42 ปี พระบารมีแผ่ไพศาล เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเป็นสุข” นิทรรศการแสดงผลงานแนวปฏิบัติที่ดีของของหน่วยงานสถานศึกษา ซึ่งได้นำกระบวนการการจัดการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชนที่ประสบผลสำเร็จ รวมทั้งนวัตกรรมในการศึกษามาเผยแพร่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการนวัตกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ของหน่วยงานสนับสนุนด้วย

สำหรับในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง “42 ปี โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สร้างความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” พร้อมทั้งพระราชทานเกียรติบัตรและโล่รางวัล แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดแข่งขันแนวปฏิบัติที่ดี 6 ด้าน และสถานศึกษาดีเด่น และทอดพระเนตรนิทรรศการภายในงานด้วย