Slide

18-24 ธันวาคม 2565

การติดตามงานและสำรวจโรงเรียนพื้นที่เป้าหมาย โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในราชอาณาจักรกัมพูชา

วันที่ 18 – 24 ธันวาคม พ.ศ. 2565 พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ คสธ. เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในราชอาณาจักรกัมพูชา ที่โรงเรียน Tumpung Primary School จังหวัดกำปงสปือ, Domber Primary School จังหวัดทะบงขมุม และ Punlei Primary School จังหวัดเปรยเวง เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และหารือแนวทางการพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยทั้งสามโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการฯ มาตั้งแต่ปี 2549 และจากผลการดำเนินงานพบว่านักเรียนมีภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น รวมทั้งได้เรียนรู้และฝึกทำการเกษตร โดยนำผลผลิตที่ได้มาบริโภคและสร้างรายได้เสริม

นอกจากนี้ยังได้ทำการสำรวจโรงเรียนพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเข้าเป็นโรงเรียนในโครงการเพิ่มเข้ามา จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 1) Prey Chrouk Primary School จังหวัดเสียมเรียบ 2) Ang Chum Primary School จังหวัดกำป็อด และ 3) Kirisovanvong Primary School จังหวัดกำปงชะนัง พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์เป้าหมายในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ทางด้านโภชนาการ สุขภาพอนามัย และด้านการศึกษา

การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ
ในโรงเรียน Tumpung Primary School จังหวัดกำปงสปือ, Domber Primary School จังหวัดทะบงขมุม  
และ Punlei Primary School จังหวัดเปรยเวง

Tumpung Primary School จังหวัดกำปงสปือ  

Domber Primary School จังหวัดทะบงขมุม 

Punlei Primary School จังหวัดเปรยเวง 

การสำรวจโรงเรียนพื้นที่เป้าหมาย ณ โรงเรียน Prey Chrouk Primary School จังหวัดเสียมเรียบ ,
Ang Chum Primary School จังหวัดกำป็อด และ  Kirisovanvong Primary School จังหวัดกำปงชะนัง

Prey Chrouk Primary School จังหวัดเสียมเรียบ  

Ang Chum Primary School จังหวัดกำป็อด 

Kirisovanvong Primary School จังหวัดกำปงชะนัง