Slide

11 มกราคม 2566

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนธนาคารออมสินอุปถัมภ์ (บ้านเทอคี) อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ของ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนธนาคารออมสินอุปถัมภ์ (บ้านเทอคี) อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ซึ่งทรงติดตามการดำเนินงานโครงการของโรงเรียนนี้เป็นครั้งที่ 1 และทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นครั้งที่ 1,090 สำหรับศูนย์การเรียนฯ นี้ เดิมชื่อศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทอคี เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 40 คน

โอกาสนี้ทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนธนาคารออมสินอุปถัมภ์ (บ้านเทอคี) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งธนาคารออมสินได้ทูลเกล้าฯ ถวายงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียน รวมทั้งโรงอาหารและห้องน้ำนักเรียนหญิง จากนั้นครูใหญ่ถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ซึ่งผลการประเมินภาวะโภชนาการของนักเรียนส่วนใหญ่มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ สำหรับผลการประเมิน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา 

ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน กิจกรรมห้องพยาบาล สำหรับกิจกรรมฝึกวิชาชีพนักเรียน มีปราชญ์ชาวบ้านมาช่วยสอนนักเรียนจักสานไม้ไผ่เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กระด้ง ตะกร้า ทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ ส่วนกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมร้านค้า โดยจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคของใช้ในครัวเรือน รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียน นอกจากนี้ยังได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานที่สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด จังหวัดลำปาง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสหกรณ์ด้วย

สำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้ฝึกทักษะให้นักเรียนเรียนรู้และลงมือปฏิบัติในการปลูกผัก การเพาะเห็ด ปลูกไม้ผล เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ไก่พันธุ์พื้นเมือง เลี้ยงเป็ด สุกร และเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน ผลผลิตที่ได้นำมาประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทาน และขยายผลสู่ชุมชนโดยนำเมล็ดพันธุ์ผักไปแจกจ่ายให้แก่ครัวเรือนในชุมชนด้วย