Slide

12 มกราคม 2566

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกามาผาโด้ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 13.48 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกามาผาโด้ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนนี้ เป็นครั้งที่ 6 และทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นครั้งที่ 1,093 โรงเรียนเปิดสอนมาตั้งแต่ปี 2526 ปัจจุบันทำการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน จำนวน 81 คน 

โอกาสนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่ 1 แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน 10 ราย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลตำรวจโท ดร ปิ่นเฉลียว ประธานมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพระราชูปถัมภ์ฯ เฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานการจัดทำเหรียญพระรุ่น “พันร้อยสิบเอ็ด เสด็จ ฯ รร.ตชด.” จากนั้นทรงพระสุหร่ายเหรียญพระรุ่นดังกล่าว จำนวน 15,000 องค์

การนี้ทรงติดตามงานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และอุดมศึกษา รวมจำนวน 11 คน ในการนี้ทรงชื่นชมนักเรียนซึ่งมีผลการเรียนดีทุกคน ให้มีความพยายาม จะได้ประสบความสำเร็จต่อไป

จากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยฝึกให้นักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสบู่กระดาษสมุนไพร โดยนำพืชสมุนไพรที่หาได้ในชุมชน เช่น ขมิ้นและใบเตย มาเป็นส่วนผสมในการทำสบู่กระดาษ นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอัตราส่วน มีความรู้เรื่องสมุนไพร สามารถแก้ไขปัญหาได้ และมีผลสัมฤทธิ์วิชานี้ในภาคเรียนที่ผ่านมาดีขึ้นด้วย

ด้านการส่งเสริมอาชีพ จัดทำหลักสูตรระยะสั้น สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการทำกล้วยฉาบ เพาะถั่วงอก ช่างตัดผม ทำไม้กวาดทางมะพร้าวและทำไม้กวาดดอกหญ้า

ส่วนกิจกรรมห้องสมุด จัดหนังสือเป็นหมวดหมู่ และมีหนังสือพระราชทานให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษามาใช้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในช่วงปิดภาคเรียน นอกจากนี้ยังส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน ให้นักเรียนอ่านหนังสือที่ตนเองสนใจและสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน ผลจากการดำเนินกิจกรรมทำให้นักเรียนใช้บริการยืมหนังสือห้องสมุดมากขึ้น

การนี้ทรงติดตามการดำเนินกิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ซึ่งดำเนินกิจกรรมร้านค้า จำหน่าย อุปกรณ์การเรียน สินค้าของใช้ รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียนและผลิตภัณฑ์ของชุมชน กิจกรรมสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ โดยแขวนไว้เหนือเตาพื้นเมือง เพื่อให้เมล็ดพันธุ์แห้งและป้องกันแมลงกัดกิน

จากนั้นสมาชิกกลุ่มทอผ้าปกากะญอย้อมสีธรรมชาติบ้านกามาผาโด้ ในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ เฝ้าฯ ถวายรายงานการผลิตสินค้าส่งร้านภูฟ้า จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กระเป๋าใส่ขวดน้ำ ถุงผ้าปกากะญอ ผ้าคลุมไหล่โปร่ง และผ้าทอปกากะญอ จากการดำเนินงานทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และมีเงินทุนหมุนเวียนใช้บริหารจัดการกลุ่ม

โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีการปลูกผัก ไม้ผล เลี้ยงไก่ เป็ดเทศ สุกร เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ผลผลิตที่ได้นำมาประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทาน นอกจากนี้ยังผลิตปุ๋ยคอก น้ำหมักชีวภาพ รวมทั้งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้ในโรงเรียน เป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการใช้สารเคมี รวมทั้งโรงเรียนยังมีฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตรแก่ผู้ที่สนใจ ให้ต่อยอดนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบอาชีพสร้างได้ต่อไป