Slide

31 มกราคม 2566

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเมืองทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเมืองทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนนี้ เป็นครั้งที่ 6 และทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นครั้งที่ 1,097

โรงเรียนเปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปี 2532 ในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 54 คน และมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา รวมจำนวน 4 คน นอกจากนี้สมาชิกชมรมศิษย์เก่าของโรงเรียน ยังได้กลับมาช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนและสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆ

ทอดพระเนตรการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งสอนให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องการจำแนกหินและประโยชน์ของหิน ส่วนกิจกรรมห้องสมุด จัดกิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟัง เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และเพิ่มทักษะการอ่านออกเขียนได้ จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมศาลาไอโอดีน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ฝึกให้นักเรียนเรียนรู้และลงมือปฏิบัติกิจกรรมร้านค้า ออมทรัพย์ ฝึกทำบัญชีต้นกล้า และบันทึกการประชุมประจำเดือน

สำหรับการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ใช้วัตถุดิบจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน อาทิ ไข่ไก่ ผัก ถั่วเมล็ดแห้ง มาประกอบอาหารให้นักเรียนรับประทานตามหลักโภชนาการ โดยมีผู้ปกครองนักเรียนมาช่วยประกอบอาหาร อีกทั้งยังฝึกให้นักเรียนรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ เพื่อฝึกวินัยและให้รู้จักการแบ่งปัน

การส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ จัดการสอนหลักสูตรระยะสั้น ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ฝึกการทำไม้กวาดดอกหญ้า รวมทั้งสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง ซึ่งทำจำหน่ายที่สหกรณ์โรงเรียนและทางออนไลน์ นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเสริมได้ในอนาคต

สำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ฝึกให้นักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ในการปลูกผักสวนครัวและไม้ผล อาทิ ผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง ผักคะน้า เห็ดนางฟ้า และต้นเมล่อน นอกจากนี้ยังเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เป็ดเทศ แพะ หมูป่า เลี้ยงปลาในกระชัง กุ้งก้ามกราม และหอยเชอรี่สีทองในบ่อซีเมนต์ ผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนและนำไปประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทาน รวมทั้งขยายผลสู่ชุมชน โดยนำกล้าพันธุ์ผักและพันธุ์ไก่ไปมอบให้แก่ชาวบ้าน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน