Slide

6 กุมภาพันธ์ 2566

พิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 25 ค.ศ. 2023

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 25 ค.ศ. 2023 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีนายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และนายคำพัน อั่นลาวัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย ร่วมกล่าวต้อนรับบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม โอกาสนี้พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้บรรยายเรื่องพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการความร่วมมือไทย-ลาว ตามพระราชดำริ แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน 37 คน จาก 4 แขวง ได้แก่ นครหลวงเวียงจันทน์ แขวงจำปาสัก แขวงหลวงพระบาง และแขวงสะหวันนะเขต

สำหรับการฝึกอบรมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การบริหารงานสาธารณสุข และการทำวิจัยเพื่อพัฒนางาน อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรของทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และร่วมกันพัฒนางานด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น  โดยจัดการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง 9 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศัลยศาสตร์, หลักสูตรวิสัญญีวิทยา, หลักสูตรอายุรศาสตร์เบื้องต้น, หลักสูตรรังสีวิทยา, หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์, หลักสูตรเภสัชศาสตร์, หลักสูตรเทคนิคการแพทย์, หลักสูตรกายภาพบำบัด และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ รวมทั้งการศึกษาดูงานระบบบริการสุขภาพและสาธารณสุขที่โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินโครงการฝึกอบรมฯ มาตั้งแต่ ค.ศ. 2000 (พ.ศ.2543) ปัจจุบันมีบุคลากรทางการแพทย์ ที่ผ่านการฝึกอบรมฯ แล้ว จำนวน 24 รุ่น รวม 1,011 คน โดยการดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และมหาวิทยาลัยมหิดล