Slide

9 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับดีเด่น ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พิพิธภัณฑ์พระราม 9 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (คสธ.) จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับดีเด่น ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ณ พิพิธภัณฑ์พระราม 9 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักเรียน รวมจำนวน 79 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่เข้ารับรางวัลพระราชทานระดับดีเด่น จากกิจกรรมวาดภาพ การเขียนเรียงความภาษาไทย การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ โครงงาน/งานประดิษฐ์ และการเขียนบันทึกโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จากการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริฯ ประจำปี 2565 โดยผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัลได้นำมาจัดนิทรรศการแสดงผลงานทักษะทางวิชาการของนักเรียน ในวันที่ 7-19 กุมภาพันธ์ 2566 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครด้วย