Slide

20 กุมภาพันธ์ 2566

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 4 อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์มูลนิธิในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 4 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสครองราชย์ปีที่ 50 อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนนี้เป็นครั้งที่ 6 และทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นครั้งที่ 1,100 ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน จำนวน 99 คน อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 จังหวัดยะลา

โอกาสนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่ 1 แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน 12 ราย จากนั้นทรงติดตามงานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ซึ่งมีนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ รวมจำนวน 9 คน และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 3 คน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย การนี้สมาชิกของชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนกราบบังคมทูลรายงานการพัฒนาและสนับสนุนโรงเรียน อาทิ การปรับสภาพภูมิทัศน์ การจัดสวนสมุนไพร และจัดกิจกรรมวอลเลย์บอลสายสัมพันธ์ เป็นต้น

ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องมาตราตัวสะกด ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้จัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ฝึกทักษะให้นักเรียนสามารถพิมพ์สัมผัสได้ถูกต้อง ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด จัดกิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟัง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน กิจกรรมห้องพยาบาล มีการรักษาสุขภาพอนามัยของนักเรียน อาทิ การตรวจรักษาฟันผุ รวมทั้งโรคเหา โดยโรงเรียนได้ทำครีมหมักผมสมุนไพรที่มีส่วนผสมจากใบน้อยหน่า ซึ่งมีสรรพคุณกำจัดเหา นำไปหมักผมให้นักเรียน ทำให้นักเรียนที่เป็นโรคเหาลดลง

สำหรับกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ฝึกทักษะให้นักเรียนดำเนินกิจกรรมร้านค้า ออมทรัพย์ รวมทั้งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียนให้กับผู้ปกครองผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ ส่วนกิจกรรมการงานอาชีพนักเรียน จัดการสอนหลักสูตรระยะสั้น มีปราชญ์ชาวบ้านมาช่วยฝึกสอนนักเรียนทำผลิตภัณฑ์จักสานจากใบเตยหนาม อาทิ พวงกุญแจ หมวก และกระเป๋า รวมทั้งการทำสุ่มไก่ ส่งจำหน่ายในชุมชน ทำให้นักเรียนมีรายได้เสริมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ส่วนกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน ใช้วัตถุดิบจากผลผลิตทางเกษตรของโรงเรียนนำมาประกอบอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการ และจัดอาหารเสริมนมให้นักเรียนดื่มวันละ 1 แก้ว การนี้ทรงติดตามงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ฝึกทักษะให้นักเรียนเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ ปลูกผักสวนครัวแบบยกแคร่ ปลูกไม้ผล อาทิ มะม่วง ขนุน และมะพร้าว ทำกิจกรรมปศุสัตว์ เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ และไก่พันธุ์พื้นเมือง รวมทั้งทำกิจกรรมประมง เลี้ยงปลาในกระชังและในบ่อดิน นอกจากนี้ยังมีการทำนาข้าวไรซ์เบอร์รี่ โดยผลผลิตข้าวที่ได้ ได้นำข้าวเปลือกมาสีโดยใช้เครื่องสีข้าวพระราชทาน และยังจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ฝึกให้นักเรียนทำข้าวไรซ์เบอร์รี่อบกรอบ และน้ำนมข้าวไรซ์เบอร์รี่ ส่งผลิตภัณฑ์จำหน่ายที่สหกรณ์โรงเรียน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแปรรูปด้วย 

โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนและชุมชนต่อไป