Slide

24 กุมภาพันธ์ 2566

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.25 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนนี้เป็นครั้งที่ 5 และทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นครั้งที่ 1,104 โรงเรียนเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 282 คน มีบุคลากรครู 13 คน

โอกาสนี้ทรงติดตามงานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา จำนวน 8 คน จากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกดแม่เกย โดยใช้สื่อการสอน ทำให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยดีขึ้น ส่วนกิจกรรมห้องสมุด จัดกิจกรรมบันทึกรักการอ่าน และมีหนังสือพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้นักเรียนใช้ศึกษาหาความรู้

กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน มีกิจกรรมร้านค้า ออมทรัพย์ นักเรียนได้เรียนรู้การซื้อขายสินค้า สามารถทำบัญชีรับ-จ่าย และสมุดรับฝากเงินสมาชิก จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมสุขศาลาพระราชทาน ซึ่งบริการรักษานักเรียนและประชาชนในเขตพื้นที่บริการโรงเรียน การดำเนินการมีประสิทธิภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุข

การนี้ทรงติดตามผลการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริ โดยใช้โปรแกรม Triple-P เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการตามวัย มีความฉลาดทางอารมณ์ และผู้ปกครองมีทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยมากขึ้น ซึ่งในปี 2564 ได้ดำเนินกิจกรรมแล้วจำนวน 4 ครั้ง มีเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม 30 ครอบครัว โดยในปี 2565 ผลการดำเนินงานมีกลุ่มเป้าหมาย 32 ครอบครัว และจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ครูและบุคลากรสาธารณสุข เพื่อฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็ก

ด้านการงานอาชีพนักเรียน มีปราชญ์ชาวบ้านมาช่วยสอนนักเรียนทอผ้าแบบกี่เอว ทำเป็นผลิตภัณฑ์ย่ามและเสื้อ นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ ส่วนกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว ไม้ผล เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ สุกร และเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกและบ่อซีเมนต์ ผลผลิตนำมาประกอบอาหารกลางวัน และนำกล้วยที่มีผลผลิตมากมาแปรรูปถนอมอาหารเป็นเค้กกล้วยน้ำว้านึ่ง นอกจากนี้ยังทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช้เองในโรงเรียน โดยในปี 2566 โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดด้วย

โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะจัดการระบบออนไลน์ พร้อมด้วยข้าราชการ ครู นักเรียน ประชาชน เฝ้าทูลละอองพระบาท พร้อมกันนี้ได้พระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปด้วย