Slide

3 มีนาคม 2566

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.21 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนนี้เป็นครั้งที่ 6 และทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นครั้งที่ 1,105 ปัจจุบันเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 35 คน มีบุคลากรครู 8 คน อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 

โรงเรียนดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฉบับที่ 5 ด้านภาวะโภชนาการของนักเรียน ส่วนใหญ่มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ และมีการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จัดจุดบริการน้ำดื่มผสมสารไอโอดีนให้นักเรียน ทำให้ไม่พบภาวะคอพอก การส่งเสริมด้านการศึกษา โรงเรียนมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 31 คน กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ 6 คน โดยตั้งแต่ปี 2533 มีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน สำเร็จการศึกษาแล้วจำนวน 18 คน การนี้สมาชิกชมรมศิษย์เก่าของโรงเรียน เฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนที่ผ่านมา โดยจัดกิจกรรมปรับสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียน และปรับปรุงห้องสุขานักเรียน 

จากนั้นทอดพระเนตรการสอนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ที่สอนการเรียนรู้เรื่องจำนวนและตัวเลข ส่วนกิจกรรมห้องสมุด มีหนังสือมากกว่า 2,000 เล่ม จัดเป็นมุมหนังสือต่างๆ อาทิ มุมเฉลิมพระเกียรติ มุมหนังสือพระราชทานระดับมัธยมศึกษา และมุมหนังสือพระราชนิพนธ์ นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน โดยหนังสือนิทานเป็นหนังสือที่นักเรียนอ่านมากที่สุด สำหรับกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน นักเรียนได้ฝึกทักษะกิจกรรมออมทรัพย์ และกิจกรรมร้านค้า จำหน่ายเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนและชุมชน รวมทั้งผลผลิตการเกษตร นักเรียนได้ฝึกการทำบัญชีรับ-จ่าย เรียนรู้การซื้อขายและฝึกการทำงานร่วมกัน

กิจกรรมห้องพยาบาล มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนโดยการเฝ้าระวังภาวะโลหิตจาง ตรวจวัดสายตา และตรวจรักษาฟันผุ รวมทั้งจัดกิจกรรมให้นักเรียนออกกำลังกาย เพื่อลดปัญหาภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ ด้านการส่งเสริมทักษะวิชาชีพนักเรียน ฝึกสอนนักเรียนนำเห็ดนางฟ้ามาแปรรูปเป็นน้ำพริกเห็ด ส่งจำหน่ายที่สหกรณ์ ตลาดชุมชนและช่องทางออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตัดผม โดยมีศิษย์เก่าของโรงเรียนมาช่วยฝึกสอน และให้บริการตัดผมนักเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

การนี้ทรงติดตามผลการดำเนินกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งฝึกให้นักเรียนปลูกพืชผัก ไม้ผล ถั่วเมล็ดแห้ง เพาะเห็ดนางฟ้า เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ไก่พันธุ์พื้นเมือง สุกร เลี้ยงปลาในบ่อดินและบ่อซีเมนต์ ผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการโดยนำไปประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียน นอกจากนี้ยังมีฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตร ให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน ขยายผลสู่ชุมชน นำพันธุ์ผักมอบให้แก่ผู้ปกครองไว้ปลูกที่บ้าน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน