Slide

20-22 มีนาคม 2566

การศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 25 ค.ศ. 2023

วันที่ 20-22 มีนาคม พ.ศ. 2566 คณะบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมเทคเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 25 ค.ศ. 2023 จำนวน 37 คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานระบบบริการสุขภาพ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

โดยการศึกษาดูงานนี้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรมฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 โดยมีกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง การนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางาน รวมทั้งการศึกษาดูงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การบริหารงานสาธารณสุข และเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรของทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อพัฒนางานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้การดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และมหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 การศึกษาดูงานระบบบริการสุขภาพและสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 การศึกษาดูงานระบบบริการสุขภาพและสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 การศึกษาดูงานระบบบริการสุขภาพและสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี