Slide

3 เมษายน 2566

การประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566

วันที่ 3 เมษายน 2566 นายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดงาน การประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริ 7 สังกัด ได้แก่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม คสธ. และร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อเสนอแนวทางการดำเนินการจัดงาน และรายละเอียดหลักเกณฑ์กิจกรรมการประกวดและแข่งขัน ภายใต้การประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ

สำหรับงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ ในปีนี้ มีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน ภายใต้หัวข้อ “43 ปี การศึกษาไทยก้าวไกลด้วยพระเมตตา” จะจัดขึ้นในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการของนักเรียน ได้แก่ การวาดภาพ การเขียนเรียงความภาษาไทย การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ และการประกวดแข่งขันโครงงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านของครูผู้สอน นิทรรศการแสดงผลงานวิชาการของหน่วยงานสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริ เป็นต้น