Slide

19 เมษายน 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 รุ่นที่ 2 ภาคกลาง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้จัดการฝึกอบรมการสอนวิชาภาษาไทยเพิ่มเติมให้แก่ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (คสธ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จึงดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย ให้แก่ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เมื่อปี 2565 และในปี 2566 ได้ดำเนินการต่อเนื่องโดยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 จำนวน 4 รุ่น

โดยเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 รุ่นที่ 2 ภาคกลาง ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 เมษายน 2566 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 190 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และนายตำรวจนิเทศ ในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 รวมทั้งครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่มีโรงเรียนประถมศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระความรู้ภาษาไทยเชิงลึก และนำไปพัฒนาจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้อย่างเหมาะสมกับบริบทในชั้นเรียนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีการบรรยายให้ความรู้ การอภิปราย และการปฏิบัติงานกลุ่ม ในเรื่องเทคนิควิธีการสอนการอ่านและการเขียนภาษาไทย อาทิ ความรู้เกี่ยวกับชนิดของคำในภาษาไทย วลีและชนิดของประโยค การใช้ประโยคเพื่อการสื่อสาร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียน การอ่านจับใจความสำคัญ เป็นต้น

ภาพจาก : สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา