Slide

25-26 เมษายน 2566

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพประชาชน ตามพระราชดำริ กลุ่มย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้น้อมนำพระราชดำริ มาดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพประชาชน ตามพระราชดำริ กลุ่มย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน พ.ศ. 2566 โดยมีสมาชิกกลุ่มอาชีพทอผ้า ในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ พื้นที่อำเภออมก๋อย เข้าร่วมการอบรม จำนวน 6 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มทอผ้าปกากะญอย้อมสีธรรมชาติบ้านขุนอมแฮดนอก กลุ่มทอผ้าปกากะญอย้อมสีธรรมชาติบ้านขุนอมแฮดใน กลุ่มทอผ้าปกากะญอย้อมสีธรรมชาติบ้านสงินกลาง กลุ่มทอผ้าปกากะญอย้อมสีธรรมชาติบ้านก๋องป๋อใต้ กลุ่มทอผ้าปกากะญอย้อมสีธรรมชาติบ้านพลั่งแท และกลุ่มทอผ้าบ้านผาแดง รวมจำนวน 30 คน ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ความสามารถเรื่องการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ สามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่  โดยมีการบรรยายให้ความรู้ อาทิ เรื่องโครงส่งเสริมอาชีพประชาชนตามพระราชดำริ สถานการณ์ปัจจุบัน ทิศทางและแนวโน้มทางการตลาดของอุตสาหกรรมผ้าทอมือ นอกจากนี้ยังให้สมาชิกกลุ่มอาชีพฝึกปฏิบัติเรื่องเทคนิคและวิธีการย้อมด้วยสีธรรมชาติอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเทคนิคการผสมสี จากวัสดุธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น เปลือกไม้ เปลือกมะม่วง ขี้เถ้า เป็นต้น

การอบรมให้ความรู้เรื่อง โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตามพระราชดำริ
และคุณค่าของการย้อมผ้าด้วยสีจากวัสดุธรรมชาติ
บรรยายโดย นายจตุพร ตันติสุนทร หัวหน้าฝ่ายภาคเหนือ

การอบรมให้ความรู้เรื่องสถานการณ์ปัจจุบัน ทิศทาง และแนวโน้มทางการตลาด ของอุตสาหกรรมผ้าทอมือ
บรรยายโดย นายไพบูลย์ ศิริแสงตระกูล รองผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และนายจันทร์คำ ปู่เป็ด

วิทยากรจากศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมผ้าทอกะเหรี่ยง บ้านหล่ายแก้ว ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมให้ความรู้ เรื่องเทคนิคและวิธีการย้อมด้วยสีธรรมชาติอย่างมีคุณภาพ
โดย นายจันทร์คำ ปู่เป็ด และนางสาวศิรินภา พลอยกัลยา จาก
ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมผ้าทอกะเหรี่ยง บ้านหล่ายแก้ว ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

สมาชิกกลุ่มอาชีพฝึกปฏิบัติการย้อมผ้าด้วยสีจากวัสดุธรรมชาติ