Slide

9 พฤษภาคม 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 รุ่นที่ 4 ภาคใต้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้จัดการฝึกอบรมการสอนวิชาภาษาไทยเพิ่มเติมให้แก่ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (คสธ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จึงได้น้อมนำพระราชดำริมาดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย ให้แก่ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เมื่อปี 2565 และในปี 2566 ได้ดำเนินการต่อเนื่องโดยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 จำนวน 4 รุ่น

โดยเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 รุ่นที่ 4 ภาคใต้ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่  8-11 พฤษภาคม 2566 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 155 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41-44 จำนวน 42 โรงเรียน และนายตำรวจนิเทศ ในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 รวมทั้งครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 30 เขต  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระความรู้ภาษาไทยเชิงลึก และนำไปพัฒนาจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้อย่างเหมาะสมกับบริบทในชั้นเรียนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีการบรรยายให้ความรู้ การอภิปราย และการปฏิบัติงานกลุ่ม ในเรื่องเทคนิควิธีการสอนการอ่านและการเขียนภาษาไทย อาทิ ความรู้เกี่ยวกับชนิดของคำในภาษาไทย วลีและชนิดของประโยค การใช้ประโยคเพื่อการสื่อสาร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียน การอ่านจับใจความสำคัญ เป็นต้น

สำหรับการจัดอบรมทั้งหมด 4 รุ่น ใน 4 ภูมิภาค มีดังนี้
รุ่นที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2566 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี
รุ่นที่ 2 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 18-21 เมษายน 2566 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร
รุ่นที่ 3 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน -3 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
รุ่นที่ 4 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ภาพจาก : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน