Slide

24-26 พฤษภาคม 2566

การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้ดำเนินงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศมาตั้งแต่ปี 2523 โดยมีพระราชประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านโภชนาการ สุขภาพอนามัย การศึกษา วิชาชีพ มีจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการดำเนินงานครอบคลุมสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริ 7 สังกัด สำหรับสถานศึกษาในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 มีสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริ 8 โรงเรียน ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 6 โรงเรียน และจังหวัดตราด 2 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2565 มีนักเรียนทั้งสิ้น 839 คน มีบุคลากรครู 96 คน มีหมู่บ้านในเขตบริการ 17 หมู่บ้าน รวม 3,955 ครัวเรือน โดยโรงเรียนมีการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง 

โดยเมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (คสธ.) ร่วมกับผู้แทนจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมอนามัย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่

1) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด
2) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
3) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
4) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์สเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
5) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สรุป ทบทวน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานร่วมกัน รวมถึงได้รับทราบปัญหาอุปสรรคของแต่ละโรงเรียน ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรค และหาแนวทางการพัฒนางานในโรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 ต่อไป

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการของโรงเรียน พบว่า ด้านสุขภาพอนามัยและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนทั้ง 5 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้และการพัฒนาของเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ โดยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา มีสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนโดยรวมสะอาด เป็นระเบียบ มีต้นไม้ให้ความร่มรื่น สภาพทั่วไปของอาคารเรียนและห้องเรียนมีความสะอาด เรียบร้อย ทั้งนี้ให้ทุกโรงเรียนดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียน เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ดีให้แก่นักเรียน สำหรับห้องส้วมมีความสะอาดถูกสุขลักษณะและมีจำนวนเพียงพอ รวมทั้งมีที่ล้างมือกระจายอยู่หลายแห่ง โดยให้มีสบู่ล้างมือเพื่อให้นักเรียนได้ล้างมือเป็นประจำ

ส่วนกิจกรรมห้องสมุด มีการจัดหนังสือแบ่งเป็นหมวดหมู่และจัดวางเรียงในชั้นอย่างเป็นระเบียบ แนะนำให้ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมในห้องสมุดเพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียน สำหรับกิจกรรมห้องพยาบาล มีการจัดแยกเป็นสัดส่วน มีเครื่องชั่งน้ำหนักและที่วัดส่วนสูง สมุดทะเบียนรายการยาและเวชภัณฑ์ สมุดบันทึกการเจ็บป่วยและการให้บริการของห้องพยาบาล โดยให้ทุกโรงเรียนดำเนินการตรวจสอบยาที่ใกล้หมดอายุเป็นประจำทุกปี ส่วนห้องครัวและโรงอาหาร มีความสะอาด เรียบร้อย สำหรับน้ำอุปโภคบริโภค โรงเรียนมีน้ำดื่มที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน น้ำใช้ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยให้โรงเรียนปรับปรุงระบบเครื่องกรองน้ำ และล้างทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำ

สำหรับด้านคุณภาพการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา มีสื่อประกอบการจัดการเรียนสอนที่หลากหลายในแต่ละระดับชั้น ในภาพรวมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของทั้ง 5 โรงเรียน มีผลคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ดี โดยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระสูงกว่าระดับประเทศ ส่วนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี โดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จะดำเนินการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ และช่วยทำสื่อการเรียนและป้ายนิเทศ

ด้านกิจกรรมการเกษตร โรงเรียนทั้ง 5 โรงเรียนมีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมการเกษตรทั้งปลูกพืชผัก ผลไม้ ถั่วเมล็ดแห้ง เพาะเห็ด เลี้ยงเป็ด ไก่ สุกร และปลา มีการดำเนินกิจกรรมที่ดี โดยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์สเฉลิมพระเกียรติฯ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว มีการดำเนินกิจกรรมที่ดีและหลากหลาย สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดงซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่ป่าชายเลน ดำเนินการปลูกผักบนแคร่ ซึ่งได้ผลผลิตที่ดี แนะนำให้ทุกโรงเรียน ผลิตอาหารไก่ไข่ เป็ดไข่ ให้ใช้หญ้าผสม เพื่อลดต้นทุนค่าอาหารสำเร็จรูปที่ราคาสูงขึ้น โดยสำนักงานปศุสัตว์ เขต 2 จะดูแลเรื่องปริมาณไก่ไข่ และเป็ดไข่ ของโรงเรียนที่มีปริมาณน้อย

สำหรับกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา มีการจำหน่ายเครื่องดื่มและผลไม้พร้อมรับประทานในตู้แช่ ส่วนห้องสหกรณ์ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว ฝ้าเพดานชำรุด โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะสนับสนุนงบประมาณสำหรับซ่อมแซม

การพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้ ด้านกิจกรรมเกษตร (ปลูกพืชผัก ไม้ผล เลี้ยงสัตว์และประมง) สุขภาพอนามัยและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม กิจกรรมสหกรณ์และการบันทึกบัญชีครัวเรือน โรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรมทั้ง 3 ด้าน โดยให้ครูและนักเรียนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และทักษะ จากกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนสู่ภายนอก ส่วนการขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน โรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรมทั้ง 3 ด้านดังกล่าว โดยให้โรงเรียนติดตามผลการดำเนินงานของครัวเรือนที่ได้รับการขยายกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและบันทึกผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

โดยโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอแนวทางการพัฒนางาน การแก้ไขปัญหา และจะติดตามผล เพื่อให้การดำเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพต่อไป

การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด

การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์สเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี