Slide

8 มิถุนายน 2566

การติดตามงานกลุ่มพัฒนาอาชีพประชาชน ในโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริฯ พื้นที่จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ฝ่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (คสธ.) ร่วมกับศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สุรินทร์ ได้เข้าไปติดตามการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาอาชีพประชาชน ในโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  โดยเข้าไปติดตามการดำเนินงานของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านตะเคียน หมู่ 1, กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกวัด, กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตะเคียน หมู่ 9, กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านตะเคียน หมู่ 9, กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโพธิ์ทอง และกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านร่มราษฎร์ ผลิตภัณฑ์ที่ทางกลุ่มผลิต ได้แก่ ผ้าไหมมัดหมี่ 2 ตะกรอ 3 ตะกรอ ผ้าสไบคลุมไหล่ ผ้าขาวม้า และพรมเช็ดเท้า เป็นต้น และได้เข้าไปเยี่ยมชมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของสมาชิกในกลุ่ม ในพื้นที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งสมาชิกได้นำผลผลิตที่ได้ไปจำหน่ายให้กับทางโครงการด้วย