ดาวน์โหลด

การพัฒนาเด็กและเยาวชน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ


แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2569
รายละเอียด


แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550-2559
รายละเอียด


แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2545-2549
รายละเอียด


แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2540-2544
รายละเอียด


แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2535-2539
รายละเอียด

เครื่องชี้วัด


เครื่องชี้วัด
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2569
รายละเอียด

แบบรายงาน


แบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานประจำโรงเรียน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.001)
รายละเอียด


แบบรายงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รายละเอียด

รายชื่อสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ

สถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2564

รายงานประจำปี


รายงานการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียด


รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2564
รายละเอียด


รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ข้อมูลปีการศึกษา 2563 และ 2564)
รายละเอียด


รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และจังหวัดสงขลา
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียด


รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และนครศรีธรรมราช ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียด


รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1, 2, 4, 5, 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียด


รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนสังกัด สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา 2564
รายละเอียด


รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพื้นที่จังหวัดนครนายก และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียด


รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร กาฬสินธุ์ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และน่าน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ข้อมูลปีการศึกษา 2563 และ 2564)
รายละเอียด


รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พื้นที่จังหวัดปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียด


รายงานการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียด

คู่มือ


คู่มือการจัดการการผลิตทางการเกษตร
ในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
(เมษายน 2555)
รายละเอียด


คู่มือจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ตามพระราชดำริ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (พฤษภาคม 2556)
รายละเอียด


<<กลับไปหน้าหลักดาวน์โหลด