ดาวน์โหลด

การพัฒนาเด็กและเยาวชน


แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ


แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2569
รายละเอียด


แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550-2559
รายละเอียด


แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2545-2549
รายละเอียด


แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2540-2544
รายละเอียด


แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2535-2539
รายละเอียด

เครื่องชี้วัด


เครื่องชี้วัด
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2569
รายละเอียด

แบบรายงาน


แบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานประจำโรงเรียน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.001)
รายละเอียด


แบบรายงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รายละเอียด

รายชื่อสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ

สถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2564

รายงานผลประจำปี


รายงานการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียด

คู่มือ


คู่มือการจัดการการผลิตทางการเกษตร
ในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
(เมษายน 2555)
รายละเอียด


คู่มือจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ตามพระราชดำริ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (พฤษภาคม 2556)
รายละเอียด


<<กลับไปหน้าหลักดาวน์โหลด