Slide

10-14 กรกฎาคม 2566

การอบรมพัฒนาตัดเย็บแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก และผ้าขิดมัดหมี่ แก่กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านดงตาหวาน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ในโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินงานพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร มาตั้งแต่ปี 2538 โดยมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยเมื่อวันที่ 10 -14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (คสธ.) จัดโครงการอบรมพัฒนาตัดเย็บแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก และผ้าขิดมัดหมี่ แก่กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านดงตาหวาน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพประชาชนในโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมารี มีสมาชิกเข้าร่วมอบรม 19 คน แบ่งการอบรมออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขิดมัดหมี่ โดยมีปราชญ์ชาวบ้าน นางพรรษา พิมพ์พวง และนางหนูเผย ปาณะวงศ์  เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ วัตถุประสงค์ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และให้สมาชิกฝึกปฏิบัติการทำแพทเทิล การประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ การใช้วัสดุในการประกอบผลิตภัณฑ์ การวางลวดลาย การใช้สี และวิธีการเย็บผลิตภัณฑ์ให้เข้ารูปทรงตามที่ออกแบบไว้ รวมทั้งสมาชิกได้ฝึกปรับปรุงพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเสื่อกก จำนวน 3 แบบ ได้แก่ กระเป๋ามือถือใบเล็ก กระเป๋าสะพายข้างทรงกระบอก และกระเป๋าถือใบใหญ่ ผลิตภัณฑ์จากผ้าขิต จำนวน 3 แบบ ได้แก่ หมวกทรงดอกไม้ หมวกทรงทิวลิป และกระเป๋าย่ามสะพายข้าง

นอกจากนี้ยังได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาการตัดเย็บแปรรูปผลิตภัณฑ์  และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ดียิ่งขึ้น โดยจะดำเนินการช่วยเหลือกลุ่ม ด้วยการนำเสนอสินค้าใหม่ให้กับร้านภูฟ้าในแผนการสั่งซื้อปีถัดไป และนำผลิตภัณฑ์ที่อบรมมาทดลองจำหน่ายในงานกาชาดประจำปี 2566 นี้