Slide

6-8 กันยายน 2566

การตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และจังหวัดราชบุรี

วันที่ 6-8 กันยายน พ.ศ. 2566 นางนันธิญา ศรีจิตรพงศ์ หัวหน้าแผนกวิชาการ พร้อมด้วยคณะ คสธ. ได้ไปตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา จำนวน 38 คน รวม 11 สถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และจังหวัดราชบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ความประพฤติ การใช้จ่ายเงินพระราชทาน รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน ดังนี้

พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จำนวน 1 คน, โรงเรียนบางสะพานวิทยา จำนวน 2 คน, วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จำนวน 1 คน และโรงเรียนกุยบุรีวิทยา จำนวน 2 คน

พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี จำนวน 2 คน, โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 15 คน และโรงเรียนแก่งกระจานวิทยา จำนวน 1 คน

พื้นที่จังหวัดราชบุรี ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จำนวน 1 คน, โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จำนวน 5 คน, มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 6 คน และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช จำนวน 2 คน

การตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 

โรงเรียนบางสะพานวิทยา

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

โรงเรียนกุยบุรีวิทยา

การตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 

โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 

การตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ พื้นที่จังหวัดราชบุรี

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช