Slide

13-15 กันยายน 2566

การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เพื่อสมัครเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

วันที่ 13-15 กันยายน พ.ศ. 2566 นายสมเกียรติ ชอบผล รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษ เป็นประธานการสัมภาษณ์ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ที่ผ่านการคัดเลือกสมัครเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2566 รวมทั้งสิ้น 52 คน โดยมีพันเอกหญิง รองศาสตราจารย์ นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ร่วมสัมภาษณ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)