Slide

14-15 กันยายน 2566

โครงการมอบถังเก็บน้ำ และสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่สถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ พื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 นายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะคุณสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ จำนวน 7 คน ไปมอบถังน้ำ และสิ่งของอุปโภคบริโภค แก่สถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ พื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” สังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออมก๋อย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 109 ศูนย์ โรงเรียนและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำนวน 4 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 จำนวน 1 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ จำนวน 2 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 116 แห่ง ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอำเภออมก๋อย เป็นประธานและกล่าวต้อนรับ

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 คณะได้เดินทางไปเยี่ยมศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยปูหลวง นักเรียนได้นำชมกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์การเรียนฯ เช่น การปลูกพืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ (ปลาดุก กบ ไก่ไข่) เป็นต้น