Slide

19 กันยายน 2566

การติดตามงานกลุ่มพัฒนาอาชีพประชาชน ในโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริฯ พื้นที่อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอุปกรณ์สาวไหม ให้แก่กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนตะคร้อ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 นายอำนาจ มณฑาทอง นางสาวกชมน อึ้งพุดซา และนายกอนสนิท ขาเหล็ก ฝ่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คสธ. ได้ไปติดตามการดำเนินงานยังพบว่าทางกลุ่มมีความต้องการสนับสนุนคำแนะนำในการปลูกหม่อนให้ได้ผลผลิตที่ดี และขอสนับสนุนอุปกรณ์ในการเลี้ยงไหมเพิ่มเติม รวมทั้งได้เข้าไปติดตามการดำเนินงานของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนสะอาด อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าทางกลุ่มประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการปลูกหม่อน จึงไม่สามารถเลี้ยงไหมเพื่อลดต้นทุนค่าเส้นไหมได้ ทาง คสธ. จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวต่อไป