Slide

3 ตุลาคม 2566

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบางกอก เชฟ แชร์ริตี้ (บ้านแม่หลองใต้) อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 09.50 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบางกอก เชฟ แชร์ริตี้ (บ้านแม่หลองใต้) อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ปี 2558 ในระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 115 คน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 โดยทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนนี้เป็นครั้งที่ 2 และเป็นครั้งที่ 1,114 ที่เสด็จฯ ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

โอกาสนี้ทอดพระเนตรผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ด้านการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยนักเรียน นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายที่ดี ไม่พบภาวะคอพอก สำหรับนักเรียนที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ภาวะเตี้ย รวมทั้งภาวะอ้วน โรงเรียนแก้ไขปัญหาโดยจัดอาหารกลางวันที่มีสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ เสริมไข่และนมให้นักเรียนรับประทาน และเฝ้าระวังโดยชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงนักเรียนเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกายเป็นประจำ

สำหรับการส่งเสริมด้านการศึกษา โรงเรียนมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 5 คน ส่วนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ทุกคน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ส่วนการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีการสอนเรื่องการอ่านและการสะกดคำ โดยใช้สื่อการสอนบัตรคำ บัตรภาพ และให้นักเรียนทำแบบฝึกเสริมทักษะ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนภาษาไทยให้แก่นักเรียน

ส่วนกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีปราชญ์ชาวบ้านมาถ่ายทอดความรู้ และฝึกสอนนักเรียนเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น “การเป่าแกว” ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมของชาวกะเหรี่ยง ด้านการส่งเสริมทักษะอาชีพ ฝึกให้นักเรียนทอผ้า นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ย่ามกะเหรี่ยง ทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดประกอบอาชีพได้ในอนาคต

ในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมห้องพยาบาล และกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้และให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมร้านค้า จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียน  รวมทั้งให้นักเรียนฝึกทำบันทึกบัญชี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมออมทรัพย์ รับฝากเงินของสมาชิก และการไปทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการสหกรณ์

จากนั้นทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ฝึกให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงในการปลูกผักสวนครัว ไม้ผล ถั่วเมล็ดแห้ง เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ไก่พันธุ์พื้นเมือง เป็ดพันธุ์ไข่ สุกร กบ และเลี้ยงปลาดุก ผลผลิตนำมาประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทาน และนำกล้วยน้ำว้าที่มีผลผลิตมากมาแปรรูปเป็นกล้วยฉาบ นอกจากนี้ยังมีการขยายผลสู่ชุมชน โดยโรงเรียนได้นำกล้าผักไชยา หรือคะน้าเม็กซิกัน แจกจ่ายให้คนในชุมชนนำไปเพาะปลูกขยายพันธุ์ เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่าย

ในโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งมีโรงพยาบาลอมก๋อย และโรงพยาบาลแม่ตื่น ร่วมให้บริการตรวจรักษาโรคและบริการทันตกรรมแก่นักเรียนและประชาชน รวม 157 คน ส่วนใหญ่โรคที่ตรวจพบมากที่สุด คือ โรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก และโรคระบบทางเดินหายใจ จากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จในครั้งนี้ด้วย