ข่าวพระราชกรณียกิจ

13 พฤษภาคม 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่จังหวัดสระแก้ว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

 

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ วังสระปทุม ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่จังหวัดสระแก้ว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการตามพระราชดำริ เฝ้าฯ

เวลา 09.00 น. ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ ปัจจุบันมีนักเรียน 138 คน การนี้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน 5 คน ถวายรายงานผลการเรียน จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริ อาทิ การแก้ไขปัญหาวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องคำพ้องรูปพ้องเสียง กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมตู้ฟักไข่ ซึ่งเป็นนวัตกรรมของโรงเรียน โดยนำตู้เย็นเก่ามาทำเป็นตู้ฟักไข่  กิจกรรมปศุสัตว์ กิจกรรมประมง อาทิ การเลี้ยงกบและการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ เป็นต้น กิจกรรมปลูกพืชผัก โดยนำผลผลิตที่ได้ไปประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน  นอกจากนี้ยังได้ทอดพระเนตรกิจกรรมขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน “ไผ่ตง” กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน  การซ่อมจักรยานเบื้องต้น  กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมห้องสมุด และกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

 

เวลา 11.00 น. ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ ปัจจุบันมีนักเรียน 101 คน ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริ อาทิ การสาธิตการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล 2 เรื่องการนับจำนวน 1 ถึง 10 กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องสมุด การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมปลูกพืชผัก  กิจกรรมปศุสัตว์ อาทิ การเลี้ยงไก่เบรส ไก่ไข่ และการเลี้ยงเป็ดเทศ เป็นต้น

เวลา 13.30 น. ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 1 เทศบาลตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ ปัจจุบันมีนักเรียน 77 คน  ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม กิจกรรมห้องพยาบาล โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ ช่างตัดผมชาย กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การสานตะกร้าและทำลูกประคบสมุนไพร จากนั้นผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กราบบังคมทูลรายงานการแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคของโรงเรียน โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไปด้วย