Slide

17 ตุลาคม 2566

การติดตามงานกลุ่มอาชีพประชาชน ในโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริฯ พื้นที่จังหวัดสกลนคร 

วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นายกอนสนิท ขาเหล็ก และนางสาวกชมน อึ้งพุดซา เจ้าหน้าที่ฝ่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ จังหวัดสกลนคร ได้เข้าไปติดตามการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพประชาชน ในโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริฯ พื้นที่จังหวัดสกลนคร รวม 13 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทอผ้าบ้านขาไก่, กลุ่มตัดเย็บแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านขาไก่, กลุ่มทอกกผสมฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านม่วง, กลุ่มทอผ้าบ้านนาดี, กลุ่มทอผ้าบ้านโพนแพง, กลุ่มทอผ้าบ้านหนองเค็มกุดฮู 1, กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองเค็ม 2, กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านโพธิไพศาล, กลุ่มทอผ้าบ้านหนองหอย, กลุ่มทอผ้าบ้านหนองปลาตอง, กลุ่มทอผ้าบ้านนาเพียงใหม่, กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านกุงศรี และกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านอุ่มจาน ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

จากการติดตามสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าทางกลุ่มยังสามารถดำเนินการผลิตสินค้าจำหน่ายให้กับร้านภูฟ้า และสามารถผลิตสินค้าตามการสั่งซื้อได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรับฟังคำแนะนำเรื่องการตลาด ในการจัดจำหน่ายให้กับร้านภูฟ้า ทั้งนี้ทางกลุ่มขอรับการสนับสนุนการจัดอบรมตัดเย็บแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มรูปแบบในการจำหน่ายมากขึ้นด้วย