Slide

18 ตุลาคม 2566

การติดตามงานกลุ่มอาชีพประชาชน ในโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริฯ พื้นที่อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นายกอนสนิท ขาเหล็ก และนางสาวกชมน อึ้งพุดซา เจ้าหน้าที่ฝ่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ จังหวัดสกลนคร ได้เข้าไปติดตามปัญหา อุปสรรค และความเป็นอยู่ ของกลุ่มอาชีพประชาชน ในโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริฯ ณ กลุ่มตัดเย็บและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าบ้านนาดี ตำบลโพธิไพศาล, กลุ่มทอผ้าบ้านกุงศรี และกลุ่มทอผ้าบ้านหนองปลาตอง ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร จากการติดตามสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าสมาชิกกลุ่มส่วนมากมีปัญหาเรื่องการผลิต การเงิน อุปกรณ์ที่ชำรุด และปัญหาเรื่องสุขภาพทำให้กำลังในการผลิตสินค้าตามการสั่งซื้อลดน้อยลง ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่โครงการส่วนพระองค์ฯ ได้รับเรื่องและจะพิจารณาดำเนินการในส่วนที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนต่อไป