Slide

14 พฤศจิกายน 2566

การติดตามงานกลุ่มอาชีพประชาชน ในโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริฯ พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายกอนสนิท ขาเหล็ก และนางสาวกชมน อึ้งพุดซา เจ้าหน้าที่ฝ่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าไปติดตามการดำเนินงานสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค และความเป็นอยู่ ของสมาชิกกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านศรีถาวรพนา กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านสุขสวัสดิ์ กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้ายบ้านด่านช้าง และกลุ่มจักสานใต้ร่มพระบารมี จังหวัดมุกดาหาร จากการติดตามทางกลุ่มยังคงดำเนินการผลิตสินค้าสำหรับจำหน่ายร้านภูฟ้า และจำหน่ายในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง สินค้าที่ผลิตจำหน่าย ได้แก่ ผ้าห่มทอมือ ผ้าห่มพับเป็นหมอน หมอนรองคอ เบาะรองนั่ง กระติบข้าว กระเป๋าสานไม้ไผ่ ตะกร้าสานไม้ไผ่ เป็นต้น ส่วนด้านปัญหาและอุปสรรคเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพ ราคาค่าวัตถุดิบ และค่าขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น โดยทางกลุ่มอยากจะขอรับการสนับสนุนในการขอขึ้นราคาต้นทุน และขอสนับสนุนให้จัดการอบรมเกี่ยวกับต้นทุน รวมทั้งวิธีการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ให้กับสมาชิกรุ่นต่อไป เพื่อเพิ่มรายได้ และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้คนรู้จักมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่โครงการและกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดมุกดาหารจะดำเนินการขั้นตอนที่ทางกลุ่มขอรับการสนับสนุนต่อไป