Slide

14-15 พฤศจิกายน 2566

การติดตามงานกลุ่มอาชีพประชาชน ในโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริฯ พื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 14-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางสาวอัญชลี ทองแก้วกูล และนางสาววาสนา วงศ์ทอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายภาคใต้ โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ไปติดตามการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านควนสามัคคี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร สินค้าที่กลุ่มผลิต ได้แก่ เสื้อเชิ้ต กระเป๋า ปลอกหมอน ผ้าเช็ดหน้าบาติก เป็นต้น จากการติดตามพบว่าสมาชิกกลุ่มลดลง เนื่องจากมีการย้ายถิ่นฐาน และมีงานประจำ ปัญหาและอุปสรรคเป็นปัญหาราคาค่าวัตถุดิบที่มีราคาสูงขึ้น จึงให้กลุ่มทบทวนต้นทุนเดิมและจัดทำต้นทุนใหม่เพื่อขอปรับราคาผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ยังได้ไปติดตามงานกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สินค้าที่กลุ่มผลิต เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทปักผ้า ได้แก่ ปลอกหมอนอิง กระเป๋าใส่แว่นตา เป็นต้น รวมทั้งผลิตภัณฑ์กระเฌอ และกระจูดปักลาย กลุ่มมีการบันทึกบัญชีรับจ่ายเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ได้เชิญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส เข้ามาให้คำแนะนำและสอนการทำบันทึกบัญชีคุมสมุดเงินฝากธนาคาร ทะเบียนคุมวัตถุดิบ และทะเบียนคุมสินค้า โดยทาง คสธ. ได้แนะแนวทางและให้ความรู้เรื่องการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น การถ่ายรูป การโพสต์ขายสินค้า การตอบลูกค้า และการมีส่วนรวมในการแชร์ การกดถูกใจ และติดตามเพจ รวมถึงการให้คำแนะนำการตรวจสอบสินค้าก่อนจัดส่ง และการวางลายปักบนกระเป๋าให้เหมาะสม สวยงาม ด้วย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้ที่ Facebook: กลุ่มพัฒนาอาชีพศาลาใหม่