Slide

16 พฤศจิกายน 2566

การติดตามงานกลุ่มอาชีพประชาชน ในโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริฯ พื้นที่จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายกอนสนิท ขาเหล็ก และนางสาวกชมน อึ้งพุดซา เจ้าหน้าที่ฝ่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เดินทางไปรับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของกลุ่มอาชีพประชาชน ในโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริฯ สำหรับนำไปจำหน่ายในงานกาชาด ประจำปี 2566 พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดการส่งสินค้าแก่สมาชิก ณ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตะเคียน หมู่ 1 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกวัด กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตะเคียน หมู่ 9 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านตะเคียน หมู่ 9 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโพธิ์ทอง กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านร่มราษฎร์ พื้นที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ ร้านอุปนายิกา ในงานกาชาด ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 8-18 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ สวนลุมพินี