Slide

16-17 พฤศจิกายน 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำกิจกรรมเกษตรในโรงเรียน แก่ครูและนักเรียน โรงเรียน Hun Sen Dam Ber Primary School ราชอาณาจักรกัมพูชา ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริฯ

วันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2566 นายไพบูลย์ ศิริแสงตระกูล ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยนายอำนาจ มณฑาทอง นายส่งศักดิ์ แผ่นสุวรรณ และนายสุรชัย คำแคว่น เจ้าหน้าที่โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เดินทางไปติดตามงานโครงการความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียน Hun Sen Dam Ber Primary School ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอ Dom Ber จังหวัด Tboung Khmum ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ แนะนำให้ความรู้การทำกิจกรรมเกษตรในโรงเรียน ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่แปลงปลูก การผสมดินที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกผัก การเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก การปลูกผักลงแปลงอย่างถูกวิธี การเพาะปลูกพืชผักเถาเครือ การควบคุมศัตรูพืชในแปลงเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี การทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองในวงตาข่ายพลาสติก การผลิตน้ำหมักชีวภาพบำรุงพืช และน้ำหมักชีวภาพป้องกันศัตรูพืช ให้แก่คณะครู จำนวน 10 คน และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 30 คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจ ฝึกทักษะด้านการทำเกษตร และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาแปลงเกษตรภายในพื้นที่ของโรงเรียน อีกทั้งยังได้สนับสนุน แปลงปลูกผักทำจากอิฐบล็อก ชุดนั่งร้านสำหรับปลูกผักเถาเครือ โรงเรือนผลิตปุ๋ยซีเมนต์ บ่อซีเมนต์สำหรับเลี้ยงปลาดุก ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมถังเก็บน้ำ และระบบท่อส่งน้ำในแปลงเกษตร เพื่อสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมเกษตรในโรงเรียนต่อไป

>>โครงการความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริฯ