Slide

16-18 พฤศจิกายน 2566

การติดตามงานกลุ่มอาชีพประชาชน ในโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริฯ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส 

วันที่ 16-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางสาวอัญชลี ทองแก้วกูล และนางสาววาสนา วงศ์ทอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายภาคใต้ โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ไปติดตามการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มอาชีพประชาชน ในโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริฯ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส ดังนี้ กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านไอร์บือแต อำเภอจะแนะ ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มผลิตเป็นประเภทปักผ้า เช่น กระเป๋าผ้าดิบปักลาย ถุงผ้า ส่งจำหน่ายที่ร้านภูฟ้า และทำผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาล เช่น สะตอดอง กล้วยฉาบ ทุเรียนกวน ส่งจำหน่ายในพื้นที่ ปัจจุบันกระเป๋าผ้าที่ปักลาย มีจำนวนลายน้อย จึงได้แนะนำให้ปักลายเพิ่ม เช่น ดอกบือแต ซาไก ปลากือเลาะ เป็นต้น เพื่อให้มีแบบสินค้าเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งได้แนะแนวทางในการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ทางเพจเฟสบุ๊ค

สำหรับการติดตามกิจกรรมของกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านค่าย อำเภอเมือง กลุ่มทำผลิตภัณฑ์กระจูด เช่น พัด กล่องกระดาษทิชชู่ ตะกร้ากระจูด กระเป๋ากระจูดผสมใบลาน เป้กระจูด กล่องกระจูดเอนกประสงค์ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์เดิมมีการใช้กระจูดในการจักสานเป็นหลัก ได้ให้คำแนะนำให้ใช้ผ้าท้องถิ่น หรือวัตถุดิบเส้นใยในท้องถิ่นอื่นๆ มาจักสานร่วมกับกระจูดด้วย เช่น เตยปาหนัน ทั้งนี้ได้หารือกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 เพื่อจัดหาวิทยากรในการอบรมให้ สำหรับการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ฝึกให้สมาชิกถ่ายรูป โพสต์ขายสินค้า ตอบกลับลูกค้า และการมีส่วนร่วมในการแชร์ ถูกใจ และติดตามเพจ ทั้งนี้ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส มาช่วยสอนสมาชิกทั้ง 2 กลุ่ม ในเรื่องการบันทึกบัญชีต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน

การติดตามงานกลุ่มแม่บ้านตือลาฆอปาลัส อำเภอเมือง เป็นกลุ่มตัดเย็บชุดนักเรียน ชุดท้องถิ่นมุสลิม ผ้าพันคอ ส่งจำหน่ายในพื้นที่ สมาชิกกลุ่มมีความเข้มแข็ง มีความตั้งใจ สำหรับปัญหาและความต้องการ กลุ่มต้องการจักรอุตสาหกรรมสำหรับเย็บผ้าเพิ่ม เนื่องจากปี 2565 ประสบปัญหาน้ำท่วม จักรได้รับความเสียหาย กลุ่มไม่สามารถรับงานได้เต็มศักยภาพ ทำให้ขาดรายได้ และต้องการขอสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน

ส่วนผลการติดตามกลุ่มกะละมะพร้าวบ้านเขาตันหยง อำเภอเมือง ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวที่กลุ่มผลิต ได้แก่ พวงกุญแจ กะลาใส่สบู่รูปสัตว์ กะลาใส่สบู่-หัวใจใบโพธิ์ และเวสป้ากะลาใส่กระดาษโน้ต โดยได้แนะแนวทางให้สมาชิกทดลองทำผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน เช่น ทัพพี ตะหลิว กระบวย กระชอน และช้อนส้อม เพื่อให้สินค้ามีความหลากหลายมากขึ้น

การติดตามงานกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านไอร์บือแต อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

การติดตามงานกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

การติดตามงานกลุ่มแม่บ้านตือลาฆอปาลัส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

การติดตามงานกลุ่มกะละมะพร้าวบ้านเขาตันหยง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส